• 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00
Sáng
Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam - Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257.3823198

VĂN BẢN::

Hệ thống văn bản

Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
25/QĐ-CT 22/01/2024 Quyết định về việc thành lập cụm quản lý thủy nông trực thuộc Trạm Mỹ Lâm Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
THÔNG TIN QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG CÁC HỒ CHỨA ( từ ngày 01/4/2024-07/4/2024)
173/CT-TCKH 01/4/2024 BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
172/CT-TCKH 01/04/2024 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2023 Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
THÔNG TIN QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG CÁC HỒ CHỨA (Từ ngày 25/3/2024 – 31/3/2024)
151/BC-CT 22/3/2024 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
THÔNG TIN QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG CÁC HỒ CHỨA (Từ ngày 18/3/2024 – 24/3/2024)
THÔNG TIN QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG CÁC HỒ CHỨA (từ ngày 26/02/2024 – 03/03/2024)
109/BC-CT 23/02/2024 Báo cáo Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
96/CV-CT 16/02/2024 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỦY NÔNG ĐỒNG CAM NĂM 2023 Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam
1522/QĐ-UBND 06/11/2023 Quyết định Ban hành Quy trình vận hành Hồ chứa nước Xuân Bình, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên UBND tỉnh Phú Yên
08/2017/QH14 4-7-2017 Chủ tịch Nước công bố Luật Thủy lợi Quốc Hội
3666 /UBND-KT 06-07-2016 V/v Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. UBND TỈNH PHÚ YÊN
2012/QĐ-UBND 07/05/2012 Ban hành tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông tỉnh Phú Yên UBND tỉnh Phú Yên