BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY NÔNG ĐỒNG CAM

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trinh độ chính trị
1 Nguyễn Minh Huệ 1973 Bí thư

UV BTV

Cao cấp lý luận chính trị
2 Nguyễn Văn Nhành 1965 Phó Bí thư

UV BTV

Cao cấp lý luận chính trị
3 Võ Thành Thông 1972 UV BTV Cao cấp lý luận chính trị
4 Lê Thành Danh 1969 UV BCH Cao cấp lý luận chính trị
5 Nguyễn Thị Thu Hà 1971 UV BCH Trung cấp lý luận chính trị
6 Bùi Minh Đức 1977 UV BCH Trung cấp lý luận chính trị
7 Phan Hồng Lam 1976 UV BCH Trung cấp lý luận chính trị
8 Nguyễn Văn Trường 1969 UV BCH Trung cấp lý luận chính trị
9 Huỳnh Quốc Việt 1980 UV BCH Trung cấp lý luận chính trị