_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

UBND TỈNH PHÚYÊN                       CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỦY NÔNG_x000D_
ĐỒNG CAM

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 


_x000D_

MST: 440112594

_x000D_

CỘNG HÒA XÃ HỘI_x000D_
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_x000D_

Độc lập – Tự do_x000D_
– Hạnh phúc

_x000D_

 

 


Phú Yên, ngày 14   tháng  7  năm_x000D_
2017

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

Kính gửi:

_x000D_

       – UBND tỉnh Phú Yên;

_x000D_

      – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

_x000D_

 

_x000D_

Tên giao dịch của doanh nghiệp:_x000D_
Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đồng Cam

_x000D_

Mã số doanh nghiệp: 4400112594

_x000D_

Địa chỉ liên lạc: 79 Lê Trung_x000D_
Kiên, phường I, TP Tuy Hoà, Phú Yên

_x000D_

Điện thoại:  0257 3523198               Fax:  0257 3511232

_x000D_

Website: http://www.thuynongdongcam.com.vn

_x000D_

Sau đây chứng nhận: Ông Nguyễn_x000D_
Minh Huệ

_x000D_

Điện thoại: 0905151240 Email: hue100272@yahoo.com.vn

_x000D_

Chức vụ tại doanh nghiệp: Chủ_x000D_
tịch Công ty

_x000D_

Là người đại diện theo pháp luật_x000D_
của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam được giao thực hiện công bố_x000D_
thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Đồng Cam./.

_x000D_

    CHỦ TỊCH

_x000D_

Nơi nhận:                                                                              

_x000D_

– Như điều 3;

_x000D_

 – Lưu: VT, TCHC.

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

 

_x000D_

                                                                                                                        (Đã_x000D_
ký)

_x000D_

  (có file đính kèm)