ĐỀ MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI

 

NÂNG BẬC LƯƠNG & CHUYỂN NGHẠCH LƯƠNG

Năm 2021

 

 

 

I – THI NÂNG BẬC LƯƠNG CÔNG NHÂN

 

  1. PHẦN LÝ THUYẾT

* Công nhân thủy nông – Hệ thống kênh

– Tiêu chuẩn TCVN  9164 :2012  Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh. 

– Tiêu chuẩn TCVN 8418 :2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng cống. 

 

* Công nhân thủy nông – Hồ chứa nước

Tiêu chuẩn  TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.

 

* Công nhân điện

Tiêu chuẩn  TCVN 8417 :2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng trạm bơm điện.

  1. PHẦN TÍNH TOÁN

Công nhân Thủy nông – Hệ thống kênh & Hồ chứa nước

Đào đắp đất

Công nhân Điện

Bậc 2-4: điện một chiều.

Bậc 5-7: điện xoay chiều.

                    

 

 

 

 

II – THI CHUYỂN NGẠCH LƯƠNG SANG TRÌNH ĐỘ  KỸ SƯ

(Kỹ sư thủy lợi)

 

  1. PHẦN LÝ THUYẾT

– Luật Thủy lợi  số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội khóa XIV.

– Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ V/v quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

– TCVN 9164:2012 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật vận hành hệ thống kênh.

– TCVN 8414:2010 Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước.

  1. PHẦN TÍNH TOÁN

Đào đắp đất.