Chào mừng bạn đến cổng thông tin điện tử Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Đông Cam -Địa chỉ: 79 Lê Trung Kiên – Phường 1 – TP Tuy Hoà – Phú Yên Điện thoại: 0257.3822990, 3811061, 3823198
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
CÂU HỎI THĂM DÒ
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000300965
 Hôm nay :   107       
 Hôm qua :    122       
 Tất cả:   300965       
  VĂN BẢN:: Văn vản địa phương
 
Thể loại:
Số văn bản :
Ngày ban hành :
Về việc
Cơ quan ban hành :
Nội dung ban hành :
   
Tỉnh Phú Yên – Siết chặt Kỷ cương hành chínhNhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ, khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, ngày 21/02/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về “Năm kỷ cương hành chính-2017”.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định chọn năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, nhằm mục tiêu: Xây dựng chính quyền hành động, kiến tạo, phục vụ phát triển, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đổi mới tác phong, lối làm việc, nâng cao văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phục vụ tốt người dân và cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về cải cách hành chính. Tập trung phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải chấp hành, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không lạm quyền và không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cho người khác hoặc cơ quan, đơn vị khác. Cấp dưới phải thực hiện nghiêm sự chỉ đạo, điều hành, yêu cầu của cấp trên, trường hợp có ý kiến khác phải báo cáo ngay cho cấp trên biết, nếu cấp trên không có ý kiến khác thì cấp dưới vẫn phải chấp hành, tránh tình trạng chây ỳ hoặc không thực hiện; đồng thời cấp trên phải kịp thời có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời khi cấp dưới xin ý kiến.

- Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, xác định rõ trách nhiệm, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết; nghiêm cấm việc tự ý đặt thêm các loại hồ sơ, giấy tờ, thủ tục, yêu cầu khác không có trong quy định. Thực hiện việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo 1 lần/việc, đối với những hồ sơ phức tạp không quá 2 lần/việc; các trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết phải kịp thời hướng dẫn đến cơ quan, cấp có thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng “ngâm hồ sơ”. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi công khai đối với cá nhân, tổ chức trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn. Định kỳ (hàng tuần, tháng…) tổ chức tự kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, thủ tục hành chính để kịp thời giải quyết những công việc, hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

- Có biện pháp quyết liệt nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiên quyết sàng lọc, chuyển đổi vị trí công tác, thay thế, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với cá nhân, tổ chức; xử lý nghiêm, kiên quyết các trường hợp vi phạm và có hình thức công khai thông tin cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bị xử lý để răn đe, giáo dục chung.

2- Cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, chấp hành đúng quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của cấp trên; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, né tránh, không để hồ sơ công việc quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo tinh thần “việc hôm nay không để ngày mai”. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp nơi công sở.

3- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và nghiêm túc, tiền phong, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan, lãnh đạo cấp trên nếu để xảy ra vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong đơn vị hoặc giải quyết công việc chậm thời gian, sai quy định; quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

4- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

5- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” với các nội dung cụ thể, thiết thực, có lộ trình, thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu đổi mới công tác thanh tra công vụ đảm bảo thực chất, hiệu quả.

- Sớm nghiên cứu xây dựng và triển khai Bộ tiêu chí đánh giá năng lực điều hành các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này; đồng thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

6- Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia các hoạt động xây dựng Đảng và chính quyền ở địa phương; tập hợp, đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

7- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong việc giám sát, phát hiện, biểu dương những trường hợp thực hiện tốt, đồng thời phê phán những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

8- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung có liên quan./.

 

                                                                                                            (Bùi Văn Nam – P.Cải cách hành chính).

 
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
05/2019/TT-BNNPTNT 02-5-2019 Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi [ 13-08-2020 ] Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phải giám sát chặt quy trình vận hành công trình thủy lợi [ 14-11-2017 ]
Đảm bảo an toàn đập chứa nước [ 14-11-2017 ]
Vần thơ để gối- Chút tâm tình của một người con sống với Đồng Cam hơn 30 năm [ 27-10-2017 ]
Tác giả: Thạch Lương 2016 Đồng Cam chiều 30! [ 17-10-2017 ]
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh Nghiệp tỉnh lần thứ X 12/10/2017 16:51:03 Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ (2015-2020), sáng ngày 09/10/2017 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh ng [ 13-10-2017 ]
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ chứa nước Lỗ Ân trong năm 2017(12/10/2017) [ 13-10-2017 ]
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng [ 18-09-2017 ]
Công bố Quy hoạch Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên [ 18-09-2017 ]
Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về quan hệ lao động – tiền lương; Bảo hiểm xã hội; Việc làm – An toàn lao động; Giáo dục nghề nghiệp và tranh chấp lao động [ 18-09-2017 ]
7144/TB-BNN-VP 28/08/2017 Thông báo Giới thiệu chữ ký của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi [ 18-09-2017 ] Tổng cục Thuỷ lợi
08/2017/QH14 2017 Luật thuỷ lợi [ 08-09-2017 ] Quốc Hội
8 Tháng Chín 2017 8 Tháng Chín Những vần thơ nặng tình hạt lúa [ 08-09-2017 ] Trần Huy Thuận
Dòng chảy lịch sử Đập Đồng Cam [ 20-08-2017 ]
Về Tuy Hòa Thăm Đập Đồng Cam [ 18-08-2017 ]
Thông báo 17-8-2017 Quản lý chất lượng công trình xây dựng [ 17-08-2017 ] Sở Xây dựng Phú Yên
08/2017/QH14 4-7-2017 Chủ tịch Nước công bố Luật Thủy lợi [ 17-08-2017 ] Quốc Hội
4638/QĐ-BNN-HTQT 9-11-2015 Danh sách một số đơn vị tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm thẩm tra các dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa [ 17-08-2017 ] Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
3666 /UBND-KT 06-07-2016 V/v Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp. [ 20-07-2017 ] UBND TỈNH PHÚ YÊN
2012/QĐ-UBND 07/05/2012 Ban hành tiêu chí, quy trình xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án khuyến nông tỉnh Phú Yên [ 22-04-2015 ] UBND tỉnh Phú Yên
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thông tin công khai  |  Hình ảnh hoạt động  |  Văn bản điều hành  
Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam
Địa chỉ :79 Lê Trung Kiên, Phường 1, Tp.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Điện thoại :057.3822990, 3811061, 3823198
Thư điện tử: congtythuynongdongcam@gmail.com
Copyright @ 2015 Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam